Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XIV.110.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-24 09:20:50 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr XIV.110.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 86.501.517 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 75.537.996 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 10.963.521 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 93.367.302 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 76.132.524 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.234.778 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 5.442.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 6.362.950 zł,
   3. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  5. rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 3.043.648 zł,
   2. wykup obligacji: 3.600.000 zł,
   3. pożyczki udzielone: 2.653.517 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwał.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Dokonuje się zmiany:
 1. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 2. Planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019, który po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XIV.110.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r.
Dochody:
Rozdz.92695 - dotyczy ujęcia w budżecie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności”  zgodnie z otrzymaną klasyfikacją (winno być: rozdz.92695 zamiast rozdz. 80120)
Dochody i wydatki:
Rozdz.85202 – zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń dla pracowników.
Rozdz.85324 – zwiększa się plan dochodów z tytułu 2% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznacza na wydatki dotyczące obsługi tych zadań w tym m.in. komisji ds. likwidacji barier architektonicznych.  
Rozdz.85395 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.430 zł w związku ze zwiększeniem przez Samorząd Województwa dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej.
Rozdz.60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71.180 zł stanowiącą pomoc finansową gmin Giżycko oraz Kruklanki na zadania inwestycyjne pn. (odpowiednio):
 1. Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc. gr. pow.- Doba – o kwotę 21.180 zł;
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc. dr. pow. nr 1736N oraz 1734N w m. Kruklanki – o kwotę 50.000 zł.
Na ten cel przesuwa się środki własne z następujących zadań:
 1. Przebudowa Al. 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kr. Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską –  40.790 zł,
 2. Budowa zatoki autobusowej dr.1734N w m. Sołdany – 6.281 zł,
 3. Opracowanie dokumentacji projektowa na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1831N w m. Kleszczewo – 3.458 zł,
 4. Budowa chodnika w ciągu dr.pow. Nr 1742N w m. Boćwinka – 20.651 zł.
Wydatki:
Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym m.in. opłacenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników administracji szkół i nauczycieli (dotyczy godzin ponadwymiarowych) oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej – Środowiskowego Domu Samopomocy:       
Rozdz.80102, rozdz. 85403 i rozdz.85404 – dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Rozdz.80115 i rozdz. 85417 – dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych,
Rozdz.80116 i rozdz. 85410 – dotyczy Szkoły Policealnej,
Rozdz.80120 – dotyczy II Liceum Ogólnokształcącego,
Rozdz.85203 – dotyczy DPS.
 
Rozdz.75020 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek w związku ze z korektą deklaracji  podatku VAT.
 
Ponadto: w związku z otrzymaniem dotacji na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej, tj. kotła warzelnego i pralnicowirówki, zmniejsza się plan wydatków o nadwyżkę środków własnych w łącznej kwocie 35.400 zł (odpowiednio: o kwotę 14.200 zł i o kwotę 21.200 zł), którą przeznacza się na zakup wyposażenia i środków do pielęgnacji mieszkańców. 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-24 09:20:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-24 09:20:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-24 09:20:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171 raz(y)