ˆ

Uchwały Rady Powiatu - rok 2003

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

<font color="red">Uchwała nr V/37/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym - uchylona uchwałą XV/109/2004 z dnia 24.02.2004 r.</font>

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-18 12:23:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr V/37/2003
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.z o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592) art. 90 ust. 3b, 3c, 4 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r., poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Osobami uprawnionymi w rozumieniu niniejszej uchwały do korzystania ze szkolnych schronisk młodzieżowych są uczniowie, studenci w wieku do 26 lat oraz opiekunowie zorganizowanych grup uczniów lub studentów, jeżeli liczba osób w grupie jest większa od pięciu.

§ 2

Warunkiem złożenia wniosku o dotację jest uzyskanie przez schronisko wpisu do ewidencji placówek niepublicznych – schronisk młodzieżowych prowadzoną przez Powiat Giżycki.

§ 3

  1. Dotacja na prowadzenie schroniska jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca schronisko złoży do 30 października w roku poprzedzającym uzyskanie dotacji wniosek o dotację podając :

    1. planowaną liczbę noclegów osób uprawnionych,

    2. bank i numer rachunku, na jaki należy przesłać dotację,

Do wniosku powinna być dołączona karta schroniska według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest kwota przewidziana na ten cel w budżecie Powiatu. Kwotę dotacji do jednego noclegu w schronisku ustala Zarząd Powiatu do 30 kwietnia w roku udzielania dotacji i informuje o tym prowadzącego schronisko.

§ 4

Osoba prawna lub fizyczna prowadząca schronisko sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdanie, podające liczbę osób uprawnionych korzystających ze schroniska, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zarząd Powiatu przekazuje dotację nie później niż do końca każdego miesiąca. Ogólna liczba dotowanych noclegów w roku nie może przekroczyć liczby planowanych noclegów podanych we wniosku określonym w § 3.

§ 5

  1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji polega na przeprowadzeniu przez upoważnione osoby, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez podmiot dotowany, jak również kontroli wykorzystania miejsc w schroniskach.

  2. Podmiot obowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących wydatkowania kwoty dotacji.

  3. Nienależnie pobrane kwoty dotacji podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.

§ 6

W roku 2003 terminy określone w § 3 ustala się odpowiednio na dzień 30 kwietnia i 30 maja.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Maculewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Maculewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-18 12:22:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-18 12:23:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-30 12:45:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony