ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-09 09:53:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Realizuje zadania w zakresie spraw obywatelskich, obronnych, kryzysowych, komunikacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań  Wydziału należy załatwianie  następujących  spraw:

1.    W zakresie spraw obywatelskich, obronnych, kryzysowych:

1)    przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę oraz przyjmowanie informacji o ich wyniku;
2)    podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczania imprezy masowej;
3)    przygotowywanie Zarządowi Powiatu projektu decyzji administracyjnych zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową;
4)    sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Powiecie Giżyckim  z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
5)    przygotowywanie projektu uchwały  w sprawie rozkładu pracy aptek;
6)    wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach  i chowaniu  zmarłych;
7)    prowadzenie spraw  związanych  z obsługą  funkcji  właścicielskich powiatu  dotyczących  placówek ochrony zdrowia;
8)    przygotowanie  i organizowanie działań na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
9)    organizowanie akcji kurierskiej;
10)    sprawowanie nadzoru nad sprawami niejawnymi w jednostce,
11)    organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej;
12)    obsługa Komisji Bezpieczeństwa;
13)    obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
14)    obsługa Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.

2.    W zakresie komunikacji społecznej, współpracy z  innymi podmiotami:
1)    przygotowywanie informacji i prezentacji  z zakresu  realizowanych zadań powiatu, w tym strony internetowej Starostwa;
2)    monitorowanie i aktualizowanie  danych w Biuletynie  Informacji Publicznej;
3)    przygotowywanie konsultacji społecznych, zbieranie opinii mieszkańców  w sprawach  związanych z realizacją  zadań powiatu;
4)    organizowanie  spotkań i konferencji inicjowanych  przez  Zarząd Powiatu;
5)    opracowywanie i monitorowanie  strategii powiatu i innych  wieloletnich programów;
6)    koordynowanie zadań związanych ze współpracą powiatu  z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
7)    prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek samorządowych;
8)    współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, Wydziałami  Starostwa oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu wniosków i dokumentacji w toku procedury ubiegania się o środki zewnętrzne;
9)    ewidencjonowanie  wniosków składanych przez powiatowe jednostki organizacyjne o środki pomocowe;
10)    koordynowanie  spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
« powrót do poprzedniej strony