ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-08 15:09:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę sekretariatu, prowadzi m.in. sprawy obywatelskie i obronne, kryzysowe, administracyjno - gospodarcze.

Akapit nr - brak tytułu

Do podstawowych zadań Wydziału należy załatwianie następujących spraw:

W zakresie obsługi sekretariatu i punktu informacyjnego Starostwa:

 1. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 2. prenumerata fachowych czasopism i dzienników urzędowych,
 3. prowadzenie  dziennika korespondencji,
 4. prowadzenie spraw związanych  z przyjmowaniem i rejestracją skarg i wniosków,
 5. przyjmowanie  zgłoszeń o rzeczach zgubionych i porzuconych  w ramach Biura Rzeczy Znalezionych,
 6. obsługa punktu informacyjnego Starostwa.
W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. przygotowywanie założeń do planu finansowego Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału,
 2. administrowanie lokalami, budynkami Starostwa oraz  ustalanie  planów remontów i napraw w tych obiektach,
 3. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - gospodarczym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
 5. koordynowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami informacyjnymi,
 7. gospodarowanie drukami i formularzami,
 8. gospodarowanie pojazdami samochodowymi,
 9. zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,
 10. prowadzenie ewidencji szkoleń  pracowników oraz wydawanych delegacji służbowych pracownikom Starostwa i kierownikom jednostek powiatowych,
 11. prowadzenie archiwum  zakładowego Starostwa,
 12. zabezpieczenie łączności telefonicznej, fax-owej,
 13. prowadzenie  tablicy ogłoszeń Starostwa.
W zakresie spraw obywatelskich , obronnych i kryzysowych:

 1. przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
 2. przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar oraz o ogłoszeniu w prasie,
 3. podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczania imprezy masowej,
 4. przygotowywanie Zarządowi Powiatu projektu decyzji administracyjnych zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową,
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Powiecie Giżyckim  z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 6. przygotowanie  i organizowanie działań na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 7. prowadzenie kancelarii tajnej,
 8. organizowanie akcji kurierskiej,
 9. sprawowanie nadzoru nad sprawami niejawnymi w jednostce,
 10. sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu,
 11. organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,
 12. obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 13. obsługa Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.
« powrót do poprzedniej strony