ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XIX.140.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-26 10:49:23 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XIX.140.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 94.575.749 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 84.318.888 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 10.256.861 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 105.729.482 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 85.334.213 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 20.395.269 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.153.733 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
   2. wolne środki w kwocie: 8.603.167 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 12.220.216 zł w tym:
   1. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
   2. wolne środki: 9.669.650 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 6.578.211 zł,
   2. wydatki w wysokości 5.143.222 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 15 - Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XIX.140.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
 
Dochody i wydatki:    
Rozdz. 75814 (dochody) - zwiększa się plan dochodów na rok 2020 o kwotę 142.360 zł tytułem  środków finansowych, które Uchwałą Nr XIV.111.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. zostały przeznaczone na wydatki niewygasające z końcem 2019 r. W uchwale wskazano cztery zadania z terminem realizacji o 30 czerwca 2020 r., z których dwa, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe, nie zostaną wykonane. Zgodnie z zapisami art.263 ust.7 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zadania niezrealizowane to:
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m. Kruklanki – w kwocie 100.000 zł,
 2. Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc. gr. pow.-Doba – w kwocie 42.360 zł.
Rozdz.60014 § 6050 (wydatki)  – zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o łączną kwotę 142.360 zł z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. w/w zadań inwestycyjnych, pierwotnie ujętych jako wydatki niewygasające z końcem 2019 r.
 
Wydatki:
Rozdz.60014,§ 4270 i rozdz.60018 § 2950 – dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków, stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim”, w związku z jego zakończeniem. Kwota zwrotu: 682 zł.
Rozdz.80102 i rozdz.85421 –  dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 620 zł  na wkład własny do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (przewidywana wysokość dotacji: 2.480 zł).  
Rozdz.80140 i rozdz.80151 – dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 140 zł  na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nauczyciela realizującego kwalifikowane kursy zawodowe.
Rozdz.85218, rozdz.85508 – dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z ich regulacją od dnia 1 maja br.
 
Zmiana określona w załączniku Nr 4 usuwa pomyłkę pisarską, która powstała w załączniku Nr 15 do budżetu Powiatu na rok 2020 (Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa w 2020) w kol. Plan na rok 2020 w wierszach dotyczących dz.852. rozdz.85203 (winna być suma kwot: 12.536 zł i 660 zł, tj. 13.196 zł, a nie jak błędnie zapisano: 10.874 zł). W związku z tym zmienia się kwota ogółem (z: 1.190.881 zł na: 1.193.203 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 10:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 10:49:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 10:49:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony