ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr X.82.2019 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-02 09:44:48 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr X.82.2019
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 96.591.055 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 74.217.240 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 22.373.815 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 101.176.840 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.869.111 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 26.307.729 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.585.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
   2. wolne środki: 3.162.950 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
   2. wolne środki: 6.362.950 zł,
   3. nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  5. rozchody budżetu w wysokości 11.577.165 zł, w tym:
   1. spłaty kredytów: 1.977.165 zł,
   2. wykup obligacji: 3.600.000 zł,
   3. pożyczki udzielone: 6.000.000 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6  do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr X.82.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2019 r.  
 
Dochody:
Rozdz.80195 – zmiana formalna: dotyczy zapisania planowanego dofinansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (§ 2059). 
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.75020 (dochody) i rozdz.75405 (wydatki) – dotyczy darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Borki w kwocie 1.500 zł na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie Komendy Powiatowej Policji.   
Rozdz.80195 – dotyczy dofinansowania projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  w okresie wrzesień 2019-maja 2020. Projekt polega na organizacji praktyk zagranicznych w celu podwyższenia umiejętności zawodowych uczniów techników. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 615.491,42 zł.
Rozdz.85218 – zmiany związane są z uzyskaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów w kwocie 350 zł z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia samochodu służbowego w związku z jego sprzedażą. Dochody przeznacza się na wydatki związane z zakupem nowego samochodu. Ponadto powstałą po zakupie nadwyżkę środków w kwocie 4.600 zł przeznacza się na zakup wyposażenia (w tym komputera) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki.  
Rozdz.75495 (dochody) i 75411 (wydatki) – dotyczy zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 63.500 zł. Środki pochodzą (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) z dotacji z budżetu Powiatu (25.000 zł)  oraz z budżetów gmin - po 10.000 zł z gmin: Miejskiej Giżycko, Ryn oraz Wydminy, 5.000 zł z Gminy Giżycko, 3.500 zł z Gminy Kruklanki.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 – przesunięcia związane są z zabezpieczeniem środków własnych na realizację w 2019 r. przebudowy dr. pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy. Na 2020 r. planuje się wydatkowanie kwoty 2.689.885 zł z 50% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (1.349.942 zł) i 25% udziałem Gminy Giżycko (674.971 zł).
Rozdz.75075 – zmiana dotyczy zakupu używanego samochodu na potrzeby Centrum Promocji i Informacji Turystycznej: środki w kwocie 3.500 zł pozostałe po dokonaniu wydatku inwestycyjnego przenosi się na wydatki bieżące w związku z jego ubezpieczeniem, rejestracją oraz koniecznością wymiany filtrów, oleju i zakupu apteczki oraz gaśnicy.
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć między paragrafami  w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w celu zabezpieczenia środków na wypłatę funkcjonariuszowi świadczenia rocznego oraz dokonaniem wydatków niezbędnych dla utrzymania sprawności bojowej jednostki.
Rozdz.80146 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem doradcy metodycznego.  
Rozdz.80195 – zmiana dotyczy projektu pn. „Poznajemy się przez sztukę” - środki w kwocie 1.657 zł dla partnera ukraińskiego pierwotnie przewidziane jako przekazanie dotacji zostaną wydatkowane na zakup świadczonych przez niego usług.   
 
W zakresie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 33.000 zł planu dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w związku z planowaną większą, niż pierwotnie zakładano, ilością grup wypoczynkowych w schronisku młodzieżowym (rozdz.85417). Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą tych grup (w tym zakup żywności) oraz na uzupełnienie zakupów materiałów i wyposażenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 09:32:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 09:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 09:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony